Projekt pt. ,,Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Zwierzyniec" został współfinansowany  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno - ściekowa.  

Celem głównym projektu było zwiększenie dostępności i wydajności systemu kanalizacji, a także poprawa jakości obsługi w ramach gospodarki ściekowej na terenie gminy Zwierzyniec oraz poprawa i ochrona środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, ochrona zdrowia ludzkiego i dostosowanie gospodarki ściekowej do wymogów środowiskowych Polski i Unii Europejskiej. 

W ramach projektu wybudowana została sieć kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-ciśnieniowym w miejscowości Obrocz oraz w ul. 1 Maja w Zwierzyńcu, o łącznej długości 2,35 km.

Dzięki zwiększeniu ilości osób podłączonych do rozbudowanej sieci kanalizacji sanitarnej poprawiona zostanie dostępność i wydajność systemu odbioru ścieków oraz jakość obsługi w ramach gospodarki ściekowej na terenie gminy.

Wzrost ilości podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zwierzyniec zapewni lepszy dostęp do tych usług, a tym samym doprowadzi do wyrównania różnic w dostępie do infrastruktury technicznej. Zmniejszą się również dysproporcje pomiędzy obszarami miejskimi województwa, a obszarem miejsko-wiejskim jakim jest Gmina Zwierzyniec.

Ponadto w ramach realizacji projektu zostało utworzone elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Za jego pośrednictwem użytkownicy będą mogli dokonywać transakcji on-line, w tym przede wszystkim: przeglądać dane wynikające z zawartej umowy, sprawdzać stan rozliczeń, pobierać faktury oraz druki przelewu, dokonywać płatności on-line w wybranych bankach internetowych oraz zgłaszać awarie do Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Realizacja projektu pt. ,,Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Zwierzyniec" wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców poprzez zmniejszenie uciążliwości związanych z odprowadzaniem ścieków, będzie również sprzyjała rozwojowi gospodarczemu i społecznemu z poszanowaniem zasad ochrony środowiska.  

 

Całkowita wartość projektu: 923 596,35 zł

Kwota dofinansowania: 636 712,54 zł

Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 30.11.2017 rok