REGULAMIN KORZYSTANIA  Z  USŁUG ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZWIERZYŃCU

 

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Regulamin korzystania z usług Elektronicznego Biura Obsługi Klienta w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu (zwany dalej Regulaminem) określa warunki i zasady korzystania z usług systemu e-BOK, oferowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu oraz zasady zabezpieczania danych osobowych i udostępnionych przez niego informacji.

2.  Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

a)  Ustawa - ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017.1219 tj.);

b)  Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z usług Elektronicznego Biura Obsługi Klienta;

c)  e-BOK – Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta;

d)    ZGK – Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec;

e) Klient/Nabywca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę w zakresie świadczenia usług dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz usług dodatkowych z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu;

f)  Użytkownik – klient lub upoważniony przedstawiciel zarejestrowany w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta posiadający login i hasło;

g)   Login – jest to nazwa nadana przez użytkownika;

h)   Hasło – losowy ciąg znaków znanych wyłącznie użytkownikowi zapewniający dostęp do e-BOK;

i)     Nr Nabywcy - numer klienta nadany przez ZGK w Zwierzyńcu  – numer znajduje się na fakturze;

j)     Administrator e-BOK – nadzorujący funkcjonowanie e-BOK;

k) System – system informatyczny Elektronicznego Biura Obsługi Klienta e-BOK  umożliwiający Klientom dostęp do konta Klienta i przesyłanie informacji za pośrednictwem Internetu oraz umożliwiający ZGK przyjmowanie, przechowywanie, przetwarzanie i ochronę informacji udostępnionych przez Klienta;

l)  Faktura generowana w formie elektronicznej – obraz faktury stworzony w programie pozwalającym na tworzenie obrazu pliku w formacie pdf bez opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym i stosowania elektronicznego systemu wymiany danych (EDI);

m) Umowa - umowa na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków.

3.    Korzystanie z e-BOK jest bezpłatne.

4.  e-BOK jest dostępny dla Klientów 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Administrator zastrzega możliwość dokonywania przerw w dostępie do e-BOK w związku z koniecznością przeprowadzenia konserwacji.

5. Regulamin korzystania z e-BOK jest dostępny na stronie internetowej www.zgk.hw7.pl oraz w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu, ul. Rynek 1, a Klient ma możliwość jego pozyskania, odtwarzania i utrwalania jego treści.

 

§2

Rejestracja

1.  Klient zobowiązany jest przed rejestracją do zapoznania się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu.

2. Podczas tworzenia konta Klienta automatycznie tworzony jest główny profil użytkownika zawierający indywidualny login i hasło. Login jest niepowtarzalny, niezmienny i przypisany klientowi.

3.  Zmiana hasła jest możliwa w każdym momencie korzystania z systemu e-BOK.

4.  Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć login oraz hasło przed dostępem osób trzecich.

5.  Użytkownik ponosi odpowiedzialność za dyspozycje zrealizowane za pomocą e-BOK.

 

§ 3

Rodzaje i zakres usług

1.  Usługi Elektronicznego Biura Obsługi Klienta są dostępne wyłącznie dla Klientów e-BOK i umożliwiają skorzystanie z następujących usług i możliwości:

a) dokonywania płatności on-line za zakupioną wodę i odprowadzone ścieki w wysokości zgodnej z wystawionymi przez ZGK fakturami i ewentualnymi odsetkami;

b)  zgłaszanie awarii i reklamacji;

c)    podawania wskazań wodomierzy oraz wgląd w historię odczytów;

d)   zarządzania danymi teleadresowymi;

e)  przeglądania rozrachunków wystawionych faktur;

f)   analizowania danych i wykresów dotyczących zużycia wody i odprowadzania ścieków;

g)  szybkiego otrzymywanie przekazywanych przez ZGK istotnych dla Klientów informacji;

h)  pobieranie dokumentów i formularzy udostępnianych przez ZGK.

 

§ 4

Zasady płatności

1. Na podstawie zawartych umów oraz podanych przez Klienta informacji dotyczących wskazań wodomierza zweryfikowanych przez ZGK, Zakład wystawia fakturę rozliczeniową z tytułu zużycia wody i/lub odprowadzania ścieków.

2.   Jednocześnie ZGK zastrzega sobie prawo do dokonywania kontrolnych odczytów wodomierzy przez inkasentów bez powiadamiania Klientów o ich terminie.

 

§ 5

Warunki udostępnienia i korzystania z e-BOK

1.  e-BOK jest własnością Gminy Zwierzyniec, administrowany jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Rynek 1,  22-470 Zwierzyniec.

2.  Korzystającym z usługi e-BOK w ZGK może być wyłącznie Klient będący stroną umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

3.  Udostępnienie Klientowi usługi następuje po spełnieniu łącznie przez Klienta poniższych warunków:

a)     posiada umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków;

b)     zarejestrował się do systemu;

c)      zalogował się poprzez wpisanie prawidłowego loginu i hasła.

4. Aktualny wykaz danych dotyczących: wystawionych faktur VAT, odczytów wodomierzy, korespondencji Klienta z ZGK dostępny jest w e-BOK na koncie każde go zalogowanego Użytkownika.

5.  ZGK zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostępności usługi w przypadku prowadzenia prac konserwacyjnych oraz awarii łącza internetowego.

6.  Administrator ma prawo zablokować dostęp do konta w wypadku stwierdzenia, że użytkownik korzysta z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa.

7.  Administrator e-BOK nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z udostępnienia przez Użytkownika identyfikatora Użytkownika (loginu) oraz hasła osobom trzecim.

8.  ZGK zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej www.zgk.hw7.pl

§ 6

Wymagania techniczne

1.    Za prawidłowe działanie e-BOK odpowiada Administrator.

2.  Do prawidłowego działania e-BOK wymagana jest:

a)     posiadanie aktywnego konta poczt elektronicznej;

b)     przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji min. 6.0 lub wyższej, FireFox; Opera, Google Chrome,

c)      minimalna szybkość łącza internetowego powyżej 512 KB/s.

3.  Administrator e-BOK podejmie wszelkie możliwe działania, aby zapewnić poprawne działanie systemu w zakresie możliwości wynikających z dostępu technicznego.

 

§ 7

Postępowanie reklamacyjne

1. Klient ma prawo do składania reklamacji. Reklamacje zgłaszane są za pośrednictwem e-BOK, pisemnie lub ustnie w siedzibie ZGK ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec,  telefonicznie 84/ 6872 178 bądź drogą elektroniczną: zgk@zwierzyniec.info.pl

2.    Zakład jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej na zgłoszone reklamacje dotyczące:

a)     faktury VAT - do 7 dni roboczych;

b)     korekty błędnie wystawionej faktury - do 7 dni roboczych;

c)   prawidłowości wskazań wodomierza – w ciągu 14 dni, a w przypadku konieczności dokonania ekspertyzy wodomierza – do trzech miesięcy.

3.  Inne zgłoszone ustnie lub telefonicznie, interwencje, skargi i zapytania ZGK rozpatruje w ciągu 7 dni roboczych.

4.  Jeżeli rozpatrzenie reklamacji (interwencji, skargi, zapytania) wymaga dłuższego terminu niż wskazany w pkt.2 lub pkt. 3, ZGK przed upływem tych terminów,wskaże nowy termin do rozpatrzenia reklamacji, o czym powiadomi Klienta. Termin ten w żadnym wypadku nie może być dłuższy niż 30 dni.

5. W razie stwierdzenia przez Klienta nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu e-BOK, powinien on niezwłocznie przekazać reklamację, zawierającą opis stwierdzonych nieprawidłowości oraz oczekiwany sposób załatwienia reklamacji. Zakład może się zwrócić do Klienta o przedstawienie dodatkowych informacji, niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

 

§ 8

Zabezpieczenia dostępu do e-BOK

1.  Dostęp do systemu jest możliwy jedynie po poprawnej identyfikacji Klienta na podstawie loginu i hasła.

2. Użytkownik w sytuacji pojawienia się błędu (na przykład w momencie rejestracji, logowania) zobowiązany jest do kontaktu z Administratorem e-BOK za pośrednictwem poczty elektronicznej: zgk@zwierzyniec.info.pl, osobiście w siedzibie ZGK, ul.Rynek 1 w Zwierzyńcu od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00 lub telefonicznie 84 /6872 178.

3. Zakład nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim informacji, które mogą skutkować realizacją dyspozycji złożonych przez osobę nieuprawnioną, posługującą się loginem i hasłem Użytkownika.

4.  Zakazuje się umieszczania w systemie e-BOK tekstów niezgodnych z obowiązującymi przepisami (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r. Dz.U.2011 Nr 43 poz. 224 tj. ze zm., art.23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego) oraz używania słów powszechnie uznawanych za obelżywe, rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

§ 9

Przetwarzanie danych osobowych

1.Administratorem Państwa danych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu, ul Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec, tel: 84 687 21 78, e-mail: zgk@zwierzyniec.info.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@zwierzyniec.info.pl lub pisemnie na adres Administratora

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rejestracji i świadczenia usług w ramach Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK) w celu usprawnienia kontaktu z klientami, z którymi zawarto umowy o dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art6 ust1 lita) RODO tj Państwa zgoda Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości założenia konta e Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, a w przypadku rozwiązania umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków, do momentu przedawnienia roszczeń tj przez okres 2 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym umowa została rozwiązana

5. Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanym decyzjom, w tym nie będą profilowane

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię)

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych (RODO)

8. Państwa dane zostaną przekazane podmiotowi zewnętrznemu nadzorującemu funkcjonowanie e-BOK na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych


§ 10

Postanowienia końcowe

1. Klient zobowiązuje się do korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klientów e-BOK zgodnie z niniejszym Regulaminem, umową o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków wraz z innymi uregulowaniami stanowiącymi integralna część cytowanej umowy oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j.).

2.    Zmiana Regulaminu nie powoduje zmiany umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

3.    Oficjalna strona internetowa e-BOK znajduje się pod adresem: www.zgk.hw7.pl

4.  Regulamin został zatwierdzony Zarządzeniem Burmistrza Zwierzyńca Nr 89/2017r. z dnia 13.11.2017 r. i wchodzi w życie z dniem 13.11.2017 r.


   Link do Regulaminu:


REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA