REGULAMIN KORZYSTANIA  Z  USŁUG ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZWIERZYŃCU

 

§ 1

Postanowienia wstępne

1.      Regulamin korzystania z usług Elektronicznego Biura Obsługi Klienta w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu (zwany dalej Regulaminem) określa warunki i zasady korzystania z usług systemu e-BOK, oferowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu oraz zasady zabezpieczania danych osobowych i udostępnionych przez niego informacji.

2.      Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

a)      Ustawa - ustawa z dnia18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020.344 tj. );

b)      Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z usług Elektronicznego Biura Obsługi Klienta;

c)      e-BOK – Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta;

d)      ZGK – Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec;

e)      Klient/Nabywca – osoba fizyczna,osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,która zawarła umowę w zakresie świadczenia usług dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz usług dodatkowych z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu;

f)       Użytkownik – klient lub upoważniony przedstawiciel zarejestrowany w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta posiadający login i hasło;

g)      Login – jest to nazwa nadana przez użytkownika;

h)      Hasło – losowy ciąg znaków znanych wyłącznie użytkownikowi zapewniający dostęp do e-BOK;

i)       Nr Nabywcy- numer klienta nadany przez ZGK w Zwierzyńcu  – numer znajduje się na fakturze;

j)       Administrator e-BOK – nadzorujący funkcjonowanie e-BOK;

k)      System – system informatyczny Elektronicznego Biura Obsługi Klienta e-BOK umożliwiający Klientom dostęp do konta Klienta i przesyłanie informacji za pośrednictwem Internetu oraz umożliwiający ZGK przyjmowanie, przechowywanie,przetwarzanie i ochronę informacji udostępnionych przez Klienta;

l)       Faktura generowana w formie elektronicznej – obraz faktury stworzony w programie pozwalającym na tworzenie obrazu pliku w formacie pdf bez opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym i stosowania elektronicznego systemu wymiany danych (EDI);

m)   Umowa - umowa na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków.

1.      Korzystanie z e-BOK jest bezpłatne.

2.      e-BOK jest dostępny dla Klientów 24godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Administrator zastrzega możliwość dokonywania przerw w dostępie do e -BOK w związku z koniecznością przeprowadzenia konserwacji.

3.      Regulamin korzystania z e-BOK jest dostępny na stronie internetowej www.zgk.hw7.pl oraz w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu, ul. Rynek 1, a Klient ma możliwość jego pozyskania, odtwarzania i utrwalania jego treści.


§ 2

Rejestracja

1.      Klient zobowiązany jest przed rejestracją do zapoznania się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu.

2.      Podczas tworzenia konta Klienta automatycznie tworzony jest główny profil użytkownika zawierający indywidualny login i hasło. Login jest niepowtarzalny, niezmienny i przypisany klientowi.

3.      Zmiana hasła jest możliwa w każdym momencie korzystania z systemu e-BOK.

4.      Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć login oraz hasło przed dostępem osób trzecich.

5.      Użytkownik ponosi odpowiedzialność za dyspozycje zrealizowane za pomocą e-BOK.


§ 3

Rodzaje i zakres usług

1.      Usługi Elektronicznego Biura Obsługi Klienta są dostępne wyłącznie dla Klientów e-BOK i umożliwiają skorzystanie z następujących usług i możliwości:

a)      dokonywania płatności on-line za zakupioną wodę i odprowadzone ścieki w wysokości zgodnej z wystawionymi przez ZGK fakturami i ewentualnymi odsetkami;

b)      zgłaszanie awarii i reklamacji;

c)      podawania wskazań wodomierzy oraz wgląd w historię odczytów;

d)      zarządzania danymi teleadresowymi;

e)      przeglądania rozrachunków wystawionych faktur;

f)       analizowania danych i wykresów dotyczących zużycia wody i odprowadzania ścieków;

g)      szybkiego otrzymywanie przekazywanych przez ZGK istotnych dla Klientów informacji;

h)      pobieranie dokumentów i formularzy udostępnianych przez ZGK.

§ 4

Zasady płatności

1.      Na podstawie zawartych umów oraz podanych przez Klienta informacji dotyczących wskazań wodomierza zweryfikowanych przez ZGK, Zakład wystawia fakturę rozliczeniową z tytułu zużycia wody i/lub odprowadzania ścieków.

2.      Jednocześnie ZGK zastrzega sobie prawo do dokonywania kontrolnych odczytów wodomierzy przez inkasentów bez powiadamiania Klientów o ich terminie.

 

§ 5

Warunki udostępnienia i korzystania z e-BOK

1.      e-BOK jest własnością Gminy Zwierzyniec, administrowany jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Rynek1,  22-470 Zwierzyniec.

2.      Korzystającym z usługi e-BOK w ZGK może być wyłącznie Klient będący stroną umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

3.      Udostępnienie Klientowi usługi następuje po spełnieniu łącznie przez Klienta poniższych warunków:

a)     posiada umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków;

b)     zarejestrował się do systemu;

c)     zalogował się poprzez wpisanie prawidłowego loginu i hasła.

1.      Aktualny wykaz danych dotyczących:wystawionych faktur VAT, odczytów wodomierzy, korespondencji Klienta z ZGK dostępny jest w e-BOK na koncie każdego zalogowanego Użytkownika.

2.      ZGK zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostępności usługi w przypadku prowadzenia prac konserwacyjnych oraz awarii łącza internetowego.

3.      Administrator ma prawo zablokować dostęp do konta w wypadku stwierdzenia, że użytkownik korzysta z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa.

4.      Administrator e-BOK nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z udostępnienia przez Użytkownika identyfikatora Użytkownika (loginu) oraz hasła osobom trzecim.

5.      ZGK zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej www.zgk.hw7.pl  

§ 6

Wymagania techniczne

1.      Za prawidłowe działanie e-BOK odpowiada Administrator.

2.      Do prawidłowego działania e-BOK wymagana jest:

a)     posiadanie aktywnego konta poczt elektronicznej;

b)     przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji min. 6.0 lub wyższej, FireFox; Opera,Google Chrome,

c)     minimalna szybkość łącza internetowego powyżej 512 KB/s.

1.      Administrator e-BOK podejmie wszelkie możliwe działania, aby zapewnić poprawne działanie systemu w zakresie możliwości wynikających z dostępu technicznego.

§ 7

Postępowanie reklamacyjne

1.      Klient ma prawo do składania reklamacji. Reklamacje zgłaszane są za pośrednictwem e-BOK, pisemnie lub ustnie w siedzibie ZGK ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec,  telefonicznie 84/ 6872 178 bądź drogą elektroniczną: zgk@zwierzyniec.info.pl

2.      Zakład jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej na zgłoszone reklamacje dotyczące:

a)     faktury VAT - do 7 dni roboczych;

b)     korekty błędnie wystawionej faktury - do 7 dni roboczych;

c)     prawidłowości wskazań wodomierza – w ciągu 14 dni, a w przypadku konieczności dokonania ekspertyzy wodomierza – do trzech miesięcy.

1.      Inne zgłoszone ustnie lub telefonicznie, interwencje, skargi i zapytania ZGK rozpatruje w ciągu 7dni roboczych.

2.      Jeżeli rozpatrzenie reklamacji(interwencji, skargi, zapytania) wymaga dłuższego terminu niż wskazany w pkt.2lub pkt. 3, ZGK przed upływem tych terminów, wskaże nowy termin do rozpatrzenia reklamacji, o czym powiadomi Klienta. Termin ten w żadnym wypadku nie może być dłuższy niż 30 dni.

3.      W razie stwierdzenia przez Klienta nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu e-BOK, powinien on niezwłocznie przekazać reklamację, zawierającą opis stwierdzonych nieprawidłowości oraz oczekiwany sposób załatwienia reklamacji. Zakład może się zwrócić do Klienta o przedstawienie dodatkowych informacji, niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

§ 8

Zabezpieczenia dostępu do e-BOK

1.      Dostęp do systemu jest możliwy jedynie po poprawnej identyfikacji Klienta na podstawie loginu i hasła.

2.      Użytkownik w sytuacji pojawienia się błędu (na przykład w momencie rejestracji, logowania) zobowiązany jest do kontaktu z Administratorem e-BOK za pośrednictwem poczty elektronicznej:zgk@zwierzyniec.info.pl, osobiście w siedzibie ZGK, ul. Rynek 1w Zwierzyńcu od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00 lub telefonicznie 84 6872 178.

3.      Zakład nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim informacji, które mogą skutkować realizacją dyspozycji złożonych przez osobę nieuprawnioną,posługującą się loginem i hasłem Użytkownika.

4.      Zakazuje się umieszczania w systemie e-BOK tekstów niezgodnych z obowiązującymi przepisami (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r. (Dz.U.2021.672 tj. ),  art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196Kodeksu karnego) oraz używania słów powszechnie uznawanych za obelżywe,rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

§ 9

Przetwarzanie danych osobowych

1.      Administratorem Państwa danych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu,
  ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec, tel.:84 687 21 78, e-mail:
zgk@zwierzyniec.info.pl.

2.      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
 kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za
pośrednictwem adresu e-mail:
iod@zwierzyniec.info.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3.     Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rejestracji
i świadczenia usług w ramach Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK) w celu 
usprawnienia kontaktu z klientami, z którymi zawarto umowy o dostawę wody i/lub 
odprowadzanie ścieków. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit a)  RODO tj. Państwa zgoda. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania 
 danych jest brak możliwości założenia konta e Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta.

4.     Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, a w przypadku  rozwiązania umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków, do momentu przedawnienia roszczeń tj. przez okres 2 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym umowa została rozwiązana.

5.     Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanym decyzjom, w tym nie będą          profilowane.

6.      Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy    (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię.

7.      W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
       a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
       b) prawo do sprostowania(poprawiania) swoich danych osobowych;
       c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
       d) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 
            momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
            na  podstawie zgody przed jej cofnięciem;
       e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
           (ul. Stawki 2,   00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie  
           danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych
           (RODO)

8.     Państwa dane zostaną przekazane podmiotowi zewnętrznemu nadzorującemu 
funkcjonowanie e-BOK na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych            osobowych.

§ 10

Postanowienia końcowe

1.      Klient zobowiązuje się do korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klientów e-BOK zgodnie z niniejszym Regulaminem, umową o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków wraz z innymi uregulowaniami stanowiącymi integralna część cytowanej umowy oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020.344 tj.).

2.      Zmiana Regulaminu nie powoduje zmiany umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

3.      Oficjalna strona internetowa e-BOK znajduje się pod adresem: www.zgk.hw7.pl

4.      Treść Regulaminu została określona Zarządzeniem Nr 12 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu z dnia 31.12.2021 r. i wchodzi w życie z dniem 31.12.2021 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA